social icons
+421-907-085-212

Kontakt

Mgr.Vladimíra Šmelková

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne termínov kurzov prípadne iných informácií, nás prosím neváhajte kontaktovať.

Radi Vám pomôžeme.

Tešíme sa na osobné stretnutie na kurzoch!

 

BellyKick štúdio Janotova

Janotova 12
Bratislava
Karlova Ves

BellyKick štúdio Kremnická

Kremnická 14
Bratislava
Petržalka

Kontaktné informácie

Fakturačné informácie

+421-907-085-212 IČO: 48312584
 info@bellykick.sk DIČ: 1079038873

Bankové spojenie

Účet: 0634836512
Banka: 0900 (Slovenská Sporiteľňa)
IBAN: SK4709000000000634836512
SWIFT: GIBASKBX

Všeobecné podmienky

Úvodné ustanovania

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti Bellykick so sídlom JI. Madácha 2/3 99102 Dolná Strehová, zapísaná na okresnom úrade Veľký Krtíš, IČO: 48312584, DIČ: 1079038873, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti Bellykick ako dodávateľa služieb a tovarov (ďalej len „Poskytovateľ“ ) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“).

Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka:

poskytovania hodín tehotenského cvičenia a cvičenia po pôrode

služieb s tým súvisiacich

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. VOP nadobúdajú platnosť 18.2.2016. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce VOP.

Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Dodávateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len „Objednávka“) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto OP.

Kurzy tehotenských cvičení a cvičení po pôrode

Platba za služby

Úhrada služieb Objednávateľom prebieha prevodom na účet Poskytovateľa. Inštrukcie k platbe sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa (sekcia kurzy a cvičenia) a Objednávateľ ich obdrží aj po odoslaní Objednávky Poskytovateľom. Výška poplatkov je zverejnená v jednotlivých kurzoch a cvičeniach Dodávateľa na jeho webovej stránke.

Objednávka Objednávateľa je platná po pripísaní úhrady poplatku na účet Dodávateľa. Je v záujme Objednávateľa uhradiť poplatok za služby čo najskôr po odoslaní Objednávky, v opačnom prípade Dodávateľ neručí za dostupnosť voľných miest na lekcii. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o prijatí úhrady a platnosti Objednávky.

Poplatok za kurz tehotenských cvičení a cvičení po pôrode sa vracia iba v prípade neotvorenia daného kurzu alebo hodín zo strany Dodávateľa. V takomto prípade je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi poplatok v plnej výške alebo jeho alikvotnu časť.

V prípade zdravotných problémov Objednávateľa, ktoré zabraňujú jeho účasti na kurze tehotenských cvičení a cvičení po pôrode má Objednávateľ právo na vrátenie alikvotnej časti poplatku. Objednávateľ je povinný dodať lekárske potvrdenie zdravotného stavu.

Konanie lekcií

Pokiaľ nie je uvedené inak, kurzy tehotenských cvičení a cvičení po pôrode prebiehajú v priestoroch Dodávateľa. Kurzy a hodiny prebiehajú pod vedením lektora Dodávateľa. Je v záujme Objednávateľa informovať Dodávateľa o zmenách zdravotného stavu a ak to situácia vyžaduje, kurzu alebo hodiny sa nezúčastniť. Kurzy a hodiny prebiehajú vo vopred stanovený čas, s ktorým je Objednávateľ oboznámený pred odoslaním Objednávky. Neohlásenou neúčasťou na kurze alebo hodine nevzniká Objednávateľovi žiaden nárok na vrátenie poplatkov alebo náhradu hodiny. Pri nahlásení neúčasti na kurze alebo hodine z dôvodu zdravotných problémov má Objednávateľ právo informovať sa o možnosti náhrady. Objednávateľ žiadosť posúdi a ak to bude možné, poskytne náhradu alebo vrátenie peňazí. Na posúdenie má vplyv najmä obsadenosť priestorov Dodávateľa. Objednávateľ má právo na náhradu lekcie. Hodinu je možné nahradiť po dohode s lektorom, nie len v danom kurze ale aj v inom kurze počas iného mesiaca.

Za nahlásenú neúčasť sa považuje neúčasť ohlásená do 24 hodín odo dňa konania hodiny na mailovú adresu info@bellykick.sk, alebo prostredníctvom SMS, či telefonicky na čísle +421-907-085-212.

Ochrana osobných údajov

Objednávateľ dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov a to v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., ktoré poskytol Dodávateľovi a to v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, email/ pre účely zaradenia do databázy pre zasielanie vybraných, teda zakúpených produktov zo stránok webu Bellykick. Dodávateľ vyhlasuje že údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú nikde zverejňované a sprístupňované.

Dodávateľ týmto vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Osoby určené na prácu s osobnými údajmi na strane Dodávateľa, ktoré pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa §21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Zároveň prehlasujeme, že osoby určené na prácu s takýmito údajmi sú si vedomé pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Odstúpenie od zmluvy

Kurzy poskytované Dodávateľom v priestoroch Dodávateľa. Klient je kedykoľvek počas trvania Zmluvy oprávnený Zmluvu vypovedať, a to vo forme Žiadosti o zrušenie Účtu, adresovanú Dodávateľovi, aj elektronickými prostriedkami na E-mailovú adresu dodávateľa. Vypovedanie Zmluvy je účinné doručením Žiadosti o zrušenie internej karty (účtu) Dodávateľovi. V tomto prípade je Dodávateľ povinný do 3 pracovných dní uskutočniť výmaz údajov Klienta (Objednávateľa) na webovej stránke a zrušiť internú kartu Klienta. Klient je oprávnený sa kedykoľvek opäť zaregistrovať na stránkach Dodávateľa a založiť si novú internú kartu.

Výpoveď predplatného:

Služby Dodávateľa sú na tieto účely poskytované formou predplatného. Objednávateľ má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného. Výpoveď možno urobiť písomne alebo telefonicky, najneskôr však 7 dní pred začatím kurzu. Počas danej lehoty sa vracia plná suma predplatného. Ak Objednávateľ predplatné písomne nevypovie v uvedenej lehote – predplatné automaticky ostáva aktívne. V prípade, ak Objednávateľ vypovie predplatné po uvedenej lehote, peniaze mu nebudú vrátené.

Neváhajte a kontaktuje nás s akoukoľvek požiadavkou 🙂

Použitím tohto formulára súhlasíte s uchovávaním a manipuláciou s vašimi údajmi prostredníctvom tejto webovej stránky.